PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP THEO PHƯƠNG PHÁP THAY THẾ LIÊN HOÀN (20/7/2015)

(Bài viết đã được đăng trên Tạp chí Khoa học công nghệ Giao thông vận tải số 11 - Tháng 3/2014)

ThS. NGUYỄN THỊ LIÊN

Khoa Kinh tế, Trường Cao đẳng Hàng hải I

Tóm tắt:

Bài báo sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn để phân tích chi tiết các yếu tố cơ bản sản xuất trong doanh nghiệp để đưa ra yếu tố tích cực và yếu tố chưa tích cực. Từ đó giúp doanh nghiệp có những biện pháp điều chỉnh thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Abstract:

This article used the continuous replacement method to analyse some basic factors in company’s manufactering in order to give some positive and negative factors. Thank to it, which supports businesses to adjust the appropriate adjustments to improve the production and business efficiency.

1. Đặt vấn đề

Trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp, để tạo ra kết quả là những sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thì nhất thiết phải sử dụng các yếu tố sản xuất bao gồm: Yếu tố nhân công lao động, nguyên nhiên vật liệu và trang thiết bị máy móc,…Đây là các nhân tố quan trọng trong quá trình sản xuất và hạch toán kế toán, giúp doanh nghiệp phân tích được yếu tố ảnh hưởng tích cực đến hoạt động sản xuất. Mục tiêu của nhà sản xuất đạt được doanh thu, lợi nhuận tối đa, giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng và uy tín cho doanh nghiệp. Qua đó doanh nghiệp sử dụng phương pháp phân tích từng yếu tố sản xuất đầu vào bằng phương pháp thay thế liên hoàn để tìm ra những yếu tố tích cực ảnh hưởng tốt đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời tìm nhân tố ảnh hưởng không tích cực đến kết quả kinh doanh. Những nhân tố đó là công cụ đắc lực giúp nhà quản lý, quản trị doanh nghiệp tìm giải pháp hạn chế những điểm yếu kém còn tồn tại bên trong và bên ngoài doanh nghiệp, pháp huy hiệu quả, tiềm năng, khai thác tối đa nhân tố tích cực. Phương pháp thay thế liên hoàn được sử dụng trong phân tích các yếu tố sản xuất có thể phân tích theo sau: Nếu đối tượng phân tích một yếu sản xuất gọi là Q, các nhân tố ảnh hưởng đến đối tượng phân tích lần lượt là a, b, c, khi đó phương trình kinh tế của chỉ tiêu phân tích [2, 3]: 

Điều quan trọng là phân tích chỉ tiêu Q trong kỳ thực tế so với kỳ kế hoạch, khi đó:

Trong đó:          Q0, Q1 - thứ tự đối tượng phân tích ở kỳ kế hoạch và kỳ thực tế;

a0, a1 - nhân tố a ảnh hưởng đến đối tượng phân tích ở kỳ kế hoạch, kỳ thực tế;

b0, b1 - nhân tố b ảnh hưởng đến đối tượng phân tích ở kỳ kế hoạch, kỳ thực tế;

c0, c1 - nhân tố c ảnh hưởng đến đối tượng phân tích ở kỳ kế hoạch, kỳ thực tế.

Như vậy, đối tượng cần phân tích thể hiện ở mức độ chênh lệch tuyệt đối

2. Kết luận

Phương pháp thay thế liên hoàn được sử dụng khá rộng rãi trong phân tích kinh tế, phổ biến đến các chỉ tiêu kinh tế xã hội nói chung và các chỉ tiêu kinh tế tài chính nói riêng. Tùy từng chỉ tiêu kinh tế có quan hệ với nhau về mặt tích số hay tổng hiệu hay thương số mà có thể lập phương trình kinh tế khác nhau. Tuy nhiên phương pháp thay thế liên hoàn sử dụng cho tất cả dạng của phương trình kinh tế. Khi phân tích các chỉ tiêu kinh tế bằng phương pháp này thường lưu ý đến trật tự sắp xếp nhân tố ảnh hưởng theo số lượng và chất lượng; đồng thời cố định gốc của các chỉ tiêu đã phân tích và chưa phân tích để đảm bảo tính liên hoàn trong phân tích và tính chính xác trong phân tích.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. TS. Nguyễn Ngọc Quang (Chủ biên), ThS. Phạm Thành Long, ThS. Trần Văn Thuận. Phân tích hoạt động kinh tế. Nhà xuất bản Giáo dục, 2009.

[2]. GS. TS. Phạm Ngọc Kiểm. Thống kê doanh nghiệp. Nhà xuất bản Lao động - xã hội, 2009.

[3]. PGS. TS. Trần Ngọc Phác, TS. Trần Thị Kim Thu. Nguyên lý thống kê. Nhà xuất bản Thống kê, 2006.