Tin cảnh báo Tuần 2 tháng 01 năm 2015

TIN CẢNH BÁO

Thời gian: Tuần 2 - tháng 01 năm 2015

TT Lĩnh vực, sản phẩm Thành viên WTO

(Thị trường)

Thông báo bản gốc Thông báo bản dịch

(để tham khảo)

1 Xe buýt trường học

HOA KỲ

G/TBT/N/USA/899/Add.1 G/TBT/N/USA/899/Add.1

VP TBT-BGTVT