Tin cảnh báo Tuần 2 tháng 10 năm 2014

TIN CẢNH BÁO

Thời gian: Tuần 2 - tháng 10 năm 2014

TT Lĩnh vực, sản phẩm Thành viên WTO

(Thị trường)

Thông báo bản gốc Thông báo bản dịch

(để tham khảo)

1 Xe nâng

BRAZIL

G/TBT/N/BRA/610 G/TBT/N/BRA/610
2 Các loại phương tiện xe cơ giới đường bộ vận chuyển hành khách - Phụ lục

BRAZIL

G/TBT/N/BRA/319/Addd.2 G/TBT/N/BRA/319/Add.2
3 Phụ tùng xe đạp - Phụ lục

BRAZIL

G/TBT/N/BRA/481/Addd.3 G/TBT/N/BRA/481/Add.3
4 Xe rơ-moóc và xe ô tô xi téc nạp cửa dưới

VƯƠNG QUỐC Ả RẬP

G/TBT/N/SAU/783 G/TBT/N/SAU/783
5 Ô tô xi téc nạp cửa dưới

VƯƠNG QUỐC Ả RẬP

G/TBT/N/SAU/784 G/TBT/N/SAU/784
6 Lốp xe

VƯƠNG QUỐC Ả RẬP

G/TBT/N/SAU/787 G/TBT/N/SAU/787

VP TBT-BGTVT