Tin cảnh báo Tuần 2 tháng 11 năm 2014

TIN CẢNH BÁO

Thời gian: Tuần 2 - tháng 11 năm 2014

TT Lĩnh vực, sản phẩm Thành viên WTO

(Thị trường)

Thông báo bản gốc Thông báo bản dịch

(để tham khảo)

1 Lốp xe khách mới

TRUNG QUỐC

G/TBT/N/CHN/1061 G/TBT/N/CHN/1061
2 Lốp ô tô tải mới

TRUNG QUỐC

G/TBT/N/CHN/1062 G/TBT/N/CHN/1062

VP TBT-BGTVT