Tin cảnh báo Tuần 3 tháng 9 năm 2015

TIN CẢNH BÁO

Thời gian: Tuần 3 - tháng 9 năm 2015

TT Lĩnh vực, sản phẩm Thành viên WTO

(Thị trường)

Thông báo bản gốc Thông báo bản dịch

(để tham khảo)

1 Phương tiện xe cơ giới hạng trung và hạng nặng

HOA KỲ

G/TBT/N/USA/1011/Add.3 G/TBT/N/USA/1011/Add.3

VP TBT-BGTVT