Tin cảnh báo Tuần 4 tháng 03 năm 2015

TIN CẢNH BÁO

Thời gian: Tuần 4 - tháng 03 năm 2015

TT Lĩnh vực, sản phẩm Thành viên WTO

(Thị trường)

Thông báo bản gốc Thông báo bản dịch

(để tham khảo)

1 Thân vỏ của phương tiện xe cơ giới đường bộ

BRAZIL

G/TBT/N/BRA/631 G/TBT/N/BRA/631
2 Thang nâng được lắp đặt trên phương tiện xe cơ giới

BRAZIL

G/TBT/N/BRA/596/Add.1 G/TBT/N/BRA/596/Add.1
3 Thang nâng được lắp đặt trên phương tiện xe cơ giới

BRAZIL

G/TBT/N/BRA/610/Add.1 G/TBT/N/BRA/610/Add.1
4 Phương tiện xe cơ giới

Cộng đồng châu Âu

G/TBT/N/EU/278 G/TBT/N/EU/278
5 Kính an toàn dùng cho phương tiện xe cơ giới

ECUADOR

G/TBT/N/ECU/101/Add.2 G/TBT/N/ECU/101/Add.2

VP TBT-BGTVT