Đàm phán diễn ra trong các lĩnh vực thương mại hàng hóa (bao gồm các nội dung thuế quan, quy tắc xuất xứ, thủ tục hải quan và thuận lợi hóa thương mại, các biện pháp vệ sinh dịch tễ (SPS), tiêu chuẩn, quy chuẩn và thủ tục đánh giá sự phù hợp (TBT), v.v.), thương mại dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ, cạnh tranh, giải quyết tranh chấp và hợp tác kinh tế kỹ thuật.

Tại Phiên này, 10 nước ASEAN và 6 đối tác tập trung thảo luận các vấn đề chủ chốt như cấu trúc, phạm vi Hiệp định, mô hình cắt giảm thuế quan, cách tiếp cận trong thương mại dịch vụ và đầu tư. Các bên đã trao đổi thẳng thắn về các nội dung có giá trị gia tăng so với 5 Hiệp định FTA ASEAN+1 hiện có giữa ASEAN và từng đối tác. Kết quả Phiên này sẽ được báo cáo lên Hội nghị Bộ trưởng các nước tham gia Hiệp định RCEP lần thứ 2 dự kiến tổ chức vào ngày 27 tháng 8 tại Nay-Pyi-Taw, My-an-ma để các Bộ trưởng chỉ đạo, xúc tiến đàm phán.

Kết thúc một tuần đàm phán năng động và tích cực, các bên đã làm rõ được quan điểm của nhau, thảo luận định hướng thu hẹp sự khác biệt trong các nội dung đàm phán then chốt đồng thời xác định các vấn đề lớn cần được các Bộ trưởng quyết định nhằm mang lại các cơ hội mở cửa thị trường cho hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, v.v có lợi ích cân bằng cho tất cả các nước tham gia Hiệp định RCEP.

Đoàn Việt Nam tham dự Phiên 5 bao gồm đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các nước ASEAN để thúc đẩy sự đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN trong việc dẫn dắt tiến trình đàm phán, đảm bảo mang lại lợi ích cho tất cả các nước ASEAN trong các lĩnh vực đàm phán.

Theo Báo Công thương