16/10/2018 | 19:50 GMT+7
In bài viết (Ctrl+P)

Thông tin IMO: Công ước Marpol

Công ước Marpol về sửa đổi phụ lục VI, các quy định về ngăn ngừa ô nhiễm không khí do tàu gây ra, và Bộ luật Tiêu chuẩn kỹ thuật về khí NOx năm 2008 đã được cập nhật.

Tải file nội dung

Thông tin chi tiết được gửi theo file đính kèm.

 

Theo mt.gov.vn