18/02/2016 | 10:58 GMT+7
In bài viết (Ctrl+P)

Nội dung Cảnh báo Tuần 3 tháng 03 năm 2015

Nội dung Cảnh báo Tuần 3 tháng 03 năm 2015

Tin cảnh báo Tuần 3 tháng 03 năm 2015

TIN CẢNH BÁO

Thời gian: Tuần 3 - tháng 03 năm 2015

TT Lĩnh vực, sản phẩm Thành viên WTO

(Thị trường)

Thông báo bản gốc Thông báo bản dịch

(để tham khảo)

1 Xe lăn điện và xe ba bánh

UGANDA

G/TBT/N/UGA/466 G/TBT/N/UGA/466

VP TBT-BGTVT

Thanh Hà