24/10/2017 | 18:04 GMT+7
In bài viết (Ctrl+P)

Tin cảnh báo Tuần 4 tháng 3 năm 2017

Thời gian: Tuần 4 - tháng 3 năm 2017

Nội dung Cảnh báo Tuần 4 tháng 3 năm 2017

TIN CẢNH BÁO

Thời gian: Tuần 4 - tháng 3 năm 2017

TT Lĩnh vực, sản phẩm Thành viên WTO

(Thị trường)

Thông báo bản gốc Thông báo bản dịch

(để tham khảo)

1 Xe ô tô - Phụ lục

HOA KỲ

G/TBT/N/USA/777/Add.4 G/TBT/N/USA/777/Add.4
2 Xe ô tô tải hạng nặng

CANADA

G/TBT/N/CAN/520 G/TBT/N/CAN/520
2 Phương tiện xe cơ giới

CỘNG ĐỒNG CHÂU ÂU

G/TBT/N/EU/470 G/TBT/N/EU470
VP TBT-BGTVT