CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 16/2008/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về công bố danh mục phân loại cảng biển Việt Nam

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Bộ luật hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ về việc quản lý cảng biển và luồng hàng hải;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam. Cảng biển và phân loại cảng biển quy định tại Quyết định này theo Điều 59 và Điều 60 của Bộ luật hàng hải Việt Nam.

Điều 2. Giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hàng năm cập nhật, công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam quy định tại Phụ lục 1 của Quyết định này.

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

2. Các quy định tại Quyết định này không áp dụng đối với việc xếp loại doanh nghiệp quản lý, khai thác cảng biển.

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

  

THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

 

DANH MỤC

PHÂN LOẠI CẢNG BIỂN VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2008

của Thủ tướng Chính phủ)

tbt
Các thông tin khác

VĂN PHÒNG TBT CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM 2022

Địa chỉ: số 8 Phạm Hùng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (04) 37683193

Email: hadt@vinamarine.gov.vn

  Liên hệ

TT

Tên cảng biển

Thuộc địa phận tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

I

CẢNG BIỂN LOẠI I

 

1

Cảng biển Cẩm Phả

Quảng Ninh

2

Cảng biển Hòn Gai

Quảng Ninh

3

Cảng biển Hải Phòng

Hải Phòng

4

Cảng biển Nghi Sơn

Thanh Hóa

5

Cảng biển Cửa Lò

Nghệ An

6

Cảng biển Vũng Áng

Hà Tĩnh

7

Cảng biển Chân Mây

Thừa Thiên Huế

8

Cảng biển Đà Nẵng

Đã Nẵng

9

Cảng biển Dung Quất

Quảng Ngãi

10

Cảng biển Quy Nhơn

Bình Định

11

Cảng biển Vân Phong

Khánh Hòa

12

Cảng biển Nha Trang

Khánh Hòa

13

Cảng biển Ba Ngòi

Khánh Hòa

14

Cảng biển TP. Hồ Chí Minh

TP Hồ Chí Minh

15

Cảng biển Vũng Tàu

Bà Rịa – Vũng Tàu

16

Cảng biển Đồng Nai

Đồng Nai

17

Cảng biển Cần Thơ

Cần Thơ

II

CẢNG BIỂN LOẠI II

 

1

Cảng biển Mũi Chùa

Quảng Ninh

2

Cảng biển Diêm Điền

Thái Bình

3

Cảng biển Nam Định

Nam Định

4

Cảng biển Lệ Môn

Thanh Hóa

5

Cảng biển Bến Thủy

Nghệ An

6

Cảng biển Xuân Hải

Hà Tĩnh

7

Cảng biển Quảng Bình

Quảng Bình

8

Cảng biển Cửa Việt

Quảng Trị

9

Cảng biển Thuận An

Thừa Thiên Huế

10

Cảng biển Quảng Nam

Quảng Nam

11

Cảng biển Sa Kỳ

Quảng Ngãi

12

Cảng biển Vũng Rô

Phú Yên

13

Cảng biển Cà Ná

Ninh Thuận

14

Cảng biển Phú Quý

Bình Thuận

15

Cảng biển Bình Dương

Bình Dương

16

Cảng biển Đồng Tháp

Đồng Tháp

17

Cảng biển Mỹ Thới

An Giang

18

Cảng biển Vĩnh Long

Vĩnh Long

19

Cảng biển Mỹ Tho