CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04/2007/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh vị trí vùng đón trả hoa tiêu tại Vũng Tàu

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Bộ Luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ  Nghị định số 34/CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 71/ 2006/ NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải;

Xét đề nghị của Cục Hàng hải Việt Nam tại Công văn số 1845 /CHHVN-PC ngày 25/ 10/ 2006 về việc đề xuất điều chỉnh vị trí Vùng đón trả hoa tiêu tại Vũng Tàu;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Nay điều chỉnh vị trí Vùng đón trả hoa tiêu tại Vũng Tàu như sau:

1. Vùng đón trả hoa tiêu tại vị trí 1: là vùng nước được giới hạn bởi nửa đường tròn bán kính 01 hải lý về phía Tây - Tây Nam, với tâm tại vị trí có tọa độ: vĩ độ: 10o 19’ 48” 6 N; kinh độ: 107o 03’ 17” 7 E.

Vùng đón trả hoa tiêu này được sử dụng để đón trả hoa tiêu cho tàu thuyền (trừ các tàu thuyền quy định tại điểm 2 của Quyết định này) ra vào các cảng biển thuộc địa phận thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, các cảng biển trên sông Tiền và tàu thuyền nước ngoài quá cảnh sang Cam-Pu-Chia qua sông Tiền.

2. Vùng đón trả hoa tiêu tại vị trí 2: là vùng nước được giới hạn bởi nửa đường tròn bán kính 01 hải lý về phía Nam, có tâm tại vị trí có tọa độ: vĩ độ: 10o 17’ 04” 3 N;  kinh độ: 107o 05’ 17” E.

Vùng đón trả hoa tiêu này được sử dụng để đón trả hoa tiêu cho các loại tàu thuyền chở xăng dầu, hàng hóa nguy hiểm, độc hại có tổng dung tích từ 5000 GT trở lên, các tàu thuyền khác có mớn nước từ 10 mét trở lên và tàu thuyền vì các lý do đặc biệt tự có yêu cầu đón trả hoa tiêu tại Vùng đón trả hoa tiêu này, ra vào các cảng biển thuộc địa phận thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, các cảng biển trên sông Tiền.

Điều 2.

Cảng vụ Vũng Tàu có trách nhiệm:

1. Căn cứ vào tình hình thực tế về thời tiết, sóng gió, mớn nước, trọng tải của tàu thuyền và loại tàu thuyền, chỉ định vị trí cụ thể cho tàu thuyền neo đậu để đón trả hoa tiêu, kiểm dịch trong vùng nước quy định tại Điều 1 của Quyết định này, bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.      

2. Phối hợp với các Cảng vụ hàng hải liên quan, thực hiện quản lý nhà nước chuyên ngành về hàng hải đối với tàu thuyền Việt Nam và nước ngoài neo đậu, đón trả hoa tiêu trong vùng nước quy định tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường sông Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai, Giám đốc Sở Giao thông công chính thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Đồng Nai, Giám đốc Cảng vụ hàng hải thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Đồng Tháp, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Hồ Nghĩa Dũng