BỘ GIAO THÔNG

VẬN TẢI

Số: 07/2007/QĐ-BGTVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thái Bình

và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thái Bình

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 71/ 2006/ NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải;

Căn cứ ý kiến của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình tại Công văn số 1710/ UBND-CN ngày 17 tháng 10 năm 2006;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.

1. Nay công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thái Bình bao gồm:

a) Vùng nước trước cầu cảng của cảng biển Diêm Điền;

b) Vùng nước của luồng cảng biển, luồng nhánh cảng biển, vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch, khu neo đậu, khu chuyển tải, khu tránh bão thuộc cảng biển Diêm Điền.

2. Vùng nước trước cầu cảng, bến cảng, khu neo đậu, khu chuyển tải, khu tránh bão khác được công bố theo quy định của pháp luật.

Điều 2.

Phạm vi vùng nước cảng biển Diêm Điền thuộc địa phận tỉnh Thái Bình tính theo mực nước thủy triều lớn nhất, được quy định cụ thể như sau:

1. Ranh giới về phía biển: được giới hạn bởi các đoạn thẳng nối các điểm A1, A2, A3, A4 và A5, có tọa độ sau đây:

A1:           200 33’ 48”N, 1060 34’ 30”E;

A2:           200 32’ 00”N,  1060 38’ 36”E;

A3:           200 30’ 00”N,  1060 38’ 36”E:

A4:           200 30’00”N,   1060 37’ 00”E;

A5:           200 33’12”N,   1060 34’12”E.

2. Ranh giới về phía đất liền: được giới hạn từ điểm A1 đến điểm A5 chạy dọc theo sông Diêm Điền đến cầu Diêm Điền, kể cả lạch cống Diêm Điền và lạch Quang Lang.

Điều 3.

Vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch, khu neo đậu, khu chuyển tải, khu tránh bão cho tàu thuyền vào cảng biển Diêm Điền thuộc địa phận tỉnh Thái Bình, được quy định như sau:

1. Vùng đón trả hoa tiêu và vùng kiểm dịch: là vùng nước được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 0,5 hải lý, với tâm có vị trí tại tọa độ:

200 30’42” N, 1060 37’53” E.

2. Khu neo đậu, khu chuyển tải và khu tránh bão: là vùng nước được giới hạn từ cửa sông Diêm Điền đến cách cống Diêm Điền 100 mét về phía hạ lưu. Đối với tàu cá chỉ được neo đậu trong lạch Quang Lang tính từ cửa sông Diêm Điền vào sâu trong lạch là 300 mét.

Điều 4.

Cảng vụ hàng hải Thái Bình có trách nhiệm:

1. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo quy định của Bộ luật Hàng hải Việt Nam và pháp luật có liên quan đối với hoạt động hàng hải tại vùng nước cảng biển Diêm Điền thuộc địa phận tỉnh Thái Bình.

2. Căn cứ vào tình hình thực tế về thời tiết, sóng gió, mớn nước và trọng tải của tàu thuyền, chỉ định vị trí cụ thể cho tàu thuyền đón trả hoa tiêu, kiểm dịch,  neo đậu, chuyển tải và tránh bão trong vùng nước quy định tại Điều 3 của Quyết định này, bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Điều 5.

Ngoài phạm vi vùng nước quy định tại Điều 2, Điều 3 của Quyết định này, Cảng vụ hàng hải Thái Bình còn có trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải trong vùng biển thuộc địa phận tỉnh Thái Bình.

Điều 6.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và bãi bỏ Quyết định số 1027/1999/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 4 năm 1999 của Bộ Giao thông vận tải về vùng nước cảng Diêm Điền tỉnh Thái Bình.

Điều 7.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường sông Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Bình, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Thái Bình, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Hồ Nghĩa Dũng