Số: 2190/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam

đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 *1

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (tờ trình số 5213/TTr-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2009) về Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biến Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến 2030 với những nội dung chủ yếu sau:

1. Quan điểm và mục tiêu phát triển

a) Quan điểm phát triển

- Tận dụng tối đa lợi thế về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên để phát triển toàn diện hệ thống cảng biển, đột phá đi thẳng vào hiện đại, nhanh chóng hội nhập với các nước tiên tiến trong khu vực về lĩnh vực cảng biển nhằm góp phần thực hiện mục tiêu của Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, từng bước đưa kinh tế hàng hải trở thành mũi nhọn hàng đầu trong 5 lĩnh vực kinh tế biển, đồng thời góp phần củng cố an ninh, quốc phòng của đất nước;

- Phát triển hợp lý giữa các cảng tổng hợp quốc gia, cảng chuyên dùng, cảng địa phương, đảm bảo tính thống nhất trong toàn hệ thống. Chú trọng phát triển các cảng nước sâu ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam tạo những cửa mở lớn vươn ra biển xa có sức hấp dẫn ảnh hưởng tới địa bàn các nước lân cận trong khu vực; từng bước củng cố, nâng cấp mở rộng các cảng khác; coi trọng công tác duy tu bảo trì để đảm bảo khai thác đồng bộ, hiệu quả;

- Phát triển đồng bộ giữa cảng biển với mạng cơ sở hạ tầng sau cảng, giữa kết cấu hạ tầng cảng biển với hạ tầng công cộng kết nối với cảng biển. Đặc biệt chú trọng đảm bảo sự kết nối liên hoàn giữa cảng biển với mạng giao thông quốc gia và đầu mối logistic ở khu vực;

- Phát triển hướng mạnh ra biển để tiếp cận nhanh chóng với biển xa, giảm thiểu khó khăn trở ngại về luồng tàu vào cảng; kết hợp tạo động lực phát triển các khu kinh tế, công nghiệp – đô thị ven biển;

- Huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước để phát triển cảng biển. Đẩy mạnh xã hội hóa việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cảng biển, không chỉ đối với cầu bến cảng mà còn cả hạ tầng công cộng kết nối với cảng biển (luồng tàu, đê ngăn sóng, chắn cát, hệ thống đường giao thông, hệ thống điện nước nối cảng …);

- Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển cảng biển với quản lý bảo vệ môi trường, đảm bảo sự phát triển bền vững; gắn liền với yêu cầu bảo đảm an ninh, quốc phòng.

b) Mục tiêu, định hướng phát triển:

- Mục tiêu chung:

Phát triển hệ thống cảng biển theo một quy hoạch tổng thể và thống nhất trên quy mô cả nước nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tạo cơ sở vật chất kỹ thuật để nhanh chóng đưa nước ta hội nhập và đủ sức cạnh tranh trong hoạt động cảng biển với các nước trong khu vực và trên thế giới, khẳng định vị trí và ưu thế về kinh tế biển của đất nước; đồng thời góp phần bảo đảm an ninh, quốc phòng của đất nước. Hình thành những đầu mối giao lưu kinh tế quan trọng với quốc tế làm động lực phát triển các khu kinh tế, đô thị - công nghiệp ven biển.

- Các mục tiêu cụ thể:

+ Bảo đảm thông qua toàn bộ lượng hàng xuất nhập khẩu và giao lưu giữa các vùng miền trong nước bằng đường biển đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Dự kiến lượng hàng thông qua toàn bộ hệ thống cảng biển tại các thời điểm trong quy hoạch như sau:

* 500 ÷ 600 triệu T/năm vào năm 2015;

* 900 ÷ 1.100 triệu T/năm vào năm 2020;

* 1.600 ÷ 2.100 triệu T/năm vào năm 2030;

+ Tập trung xây dựng một số cảng nước sâu cho tàu trọng tải lớn đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đặc biệt là cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong – Khánh Hòa để tiếp nhận được tàu container sức chở 9.000 ÷ 15.000 TEU hoặc lớn hơn, tàu chở dầu 30 ÷ 40 vạn DWT; cảng cửa ngõ quốc tế tại Hải Phòng, Bà Rịa – Vũng Tàu để tiếp nhận được tàu trọng tải 8 ÷ 10 vạn DWT, tàu container sức chở 4.000 ÷ 8.000 TEU và vùng kinh tế trọng điểm khác khi có điều kiện; cảng chuyên dùng cho các liên hợp lọc hóa dầu, luyện kim, trung tâm nhiệt điện chạy than (tiếp nhận được tàu trọng tải 10 ÷ 30 vạn DWT hoặc lớn hơn). Chú trọng cải tạo nâng cấp các cảng đầu mối khu vực hiện có; xây dựng có trọng điểm một số cảng địa phương theo chức năng, quy mô phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và khả năng huy động vốn;

+ Phát triển bến cảng tại các huyện đảo với quy mô phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội để vận tải hàng hóa, hành khách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng;

+ Nâng cấp, phát triển có chiều sâu trang thiết bị, dây chuyền công nghệ bốc xếp và quản lý để nhanh chóng khắc phục tình trạng lạc hậu về trình độ kỹ thuật – công nghệ, yếu kém về chất lượng phục vụ, tăng khả năng cạnh tranh trong hội nhập quốc tế về cảng biển;

+ Nghiên cứu kết hợp chính trị với cải tạo nâng cấp luồng tàu vào cảng để đảm bảo tàu trọng tải lớn ra vào thuận lợi an toàn, đồng bộ với quy mô cầu bến và phù hợp với chức năng vai trò của cảng.

2. Nội dung quy hoạch

a) Theo vùng lãnh thổ: hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng phát triển đến năm 2030 gồm 6 nhóm:

Nhóm 1: Nhóm cảng biển phía Bắc từ Quảng Ninh đến Ninh Bình;

Nhóm 2: Nhóm cảng biển Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh;

Nhóm 3: Nhóm cảng biển Trung Trung Bộ từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi;

Nhóm 4: Nhóm cảng biển Nam Trung Bộ từ Bình Định đến Bình Thuận;

Nhóm 5: Nhóm cảng biển Đông Nam Bộ (bao gồm cả Côn Đảo và trên sông Soài Rạp thuộc Long An, Tiền Giang);

Nhóm 6: Nhóm cảng biển đồng bằng sông Cửu Long (bao gồm cả Phú Quốc và các đảo Tây Nam).

b) Theo quy mô, chức năng nhiệm vụ: hệ thống cảng biển Việt Nam có các loại cảng:

- Cảng tổng hợp quốc gia: là các cảng chính trong hệ thống cảng biển Việt Nam, bao gồm:

+ Cảng trung chuyển quốc tế: Vân Phong – Khánh Hòa;

+ Cảng cửa ngõ quốc tế: Hải Phòng, Bà Rịa – Vũng Tàu;

+ Cảng đầu mối khu vực: Hòn Gai – Quảng Ninh, Nghi Sơn – Thanh Hóa, Nghệ An, Sơn Dương, Vũng Áng – Hà Tĩnh, Dung Quất – Quảng Ngãi, Quy Nhơn – Bình Định, Nha Trang, Ba Ngòi – Khánh Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Cần Thơ.

- Các cảng địa phương: có phạm vi hấp dẫn và chức năng phục vụ chủ yếu trong phạm vi địa phương (tỉnh, thành phố).

- Cảng chuyên dùng: phục vụ trực tiếp cho các cơ sở công nghiệp tập trung, hàng qua cảng có tính đặc thù chuyên biệt (dầu thô, sản phẩm dầu, than quặng, xi măng, clinke, hành khách, …) và là một hạng mục tổng thể cơ sở công nghiệp mà nó phục vụ. Riêng cảng chuyên dùng tiếp chuyển than nhập ngoại cho nhiệt điện, sẽ bố trí đầu mối tiếp nhận chung cho từng cụm nhà máy theo vùng lãnh thổ.

Trong mỗi cảng có thể có nhiều khu bến, mỗi khu bến có thể có nhiều bến, mỗi bến có thể có nhiều cầu cảng với công năng và quy mô khác nhau, bổ trợ nhau về tổng thể. Trong cảng chuyên dùng có thể có bến bốc xếp hàng tổng hợp với chức năng chính là chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho cơ sở công nghiệp.

Cảng tiềm năng xác định trong quy hoạch được phát triển khi có nhu cầu và khả năng đầu tư, chủ yếu vào giai đoạn sau của quy hoạch; cần dành quỹ đất thích hợp để phát triển các cảng này theo các yếu tố về kinh tế - kỹ thuật nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư trong tương lai.

c) Chức năng, quy mô phát triển của từng nhóm cảng:

- Nhóm cảng biển phía Bắc (nhóm 1):

Lượng hàng qua cảng dự kiến khoảng: 86 ÷ 90 triệu T/năm (2015); 118 ÷ 163 triệu T/năm (2020); 242 ÷ 313 triệu T/năm (2030).

+ Các cảng chính trong nhóm:

. Hải Phòng: cảng tổng hợp quốc gia, cửa ngõ quốc tế (loại IA), có các khu chức năng:

Lạch Huyện: là khu bến chính của cảng, chủ yếu làm hàng tổng hợp, container xuất nhập khẩu trên tuyến biển xa cho tàu 5 ÷ 8 vạn DWT, 4.000 ÷ 6.000 TEU.

Đình Vũ: chủ yếu làm hàng tổng hợp, container trên tuyến biển gần, có bến chuyên dùng cho tàu 2 ÷ 3 vạn DWT (giảm tải).

. Cảng Hòn Gai – Quảng Ninh: cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực (loại I), gồm:

Cái Lân: là khu bến chính, chủ yếu làm hàng tổng hợp, container cho tàu 5 vạn DWT, 3.000 TEU.

+ Các bến chuyên dùng và địa phương trong nhóm:

Một số bến chuyên dùng, vệ tinh cho các cảng chính như bến chuyên dùng sản phẩm dầu; bến xi măng; bến than cho nhà máy nhiệt điện; bến khách Hòn Gai (xây dựng đồng bộ thành đầu mối hành khách đường biển cho tàu du lịch quốc tế đến 10 vạn GRT); bến chuyên dùng phục vụ trực tiếp các khu kinh tế, khu công nghiệp trong nhóm.

Danh mục chi tiết về quy mô, chức năng từng cảng trong nhóm cảng biển phía Bắc từ Quảng Ninh đến Ninh Bình (nhóm 1) được nêu cụ thể tại Phụ lục kèm theo Quyết định này và theo tờ trình số 5213/TTr-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải.

- Nhóm cảng biển Bắc Trung Bộ (nhóm 2)

Lượng hàng qua cảng dự kiến khoảng: 69 ÷ 80 triệu T/năm (2015); 132 ÷ 152 triệu T/năm (2020); 212 ÷ 248 triệu T/năm (2030).

+ Các cảng chính trong nhóm:

. Nghi Sơn – Thanh Hóa: cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực (loại I). Gồm các khu bến chức năng:

Bắc Nghi Sơn là khu bến chuyên dùng cho tàu 1 ÷ 3 vạn DWT phục vụ liên hợp lọc hóa dầu, xi măng.

Nam Nghi Sơn là khu bến cho tàu 3 ÷ 5 vạn DWT, có bến chuyên dùng.

. Nghệ An: cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực (loại I). Gồm các khu bến chức năng:

Cửa Lò là khu bến chính, chủ yếu làm hàng tổng hợp cho tàu 1 ÷ 2 vạn DWT. Nghiên cứu khả năng xây dựng tại Bắc và Nam Cửa Lò bến cho tàu 3 ÷ 5 vạn DWT gắn với yêu cầu và tiến trình phát triển của khu kinh tế.

. Sơn Dương, Vũng Áng – Hà Tĩnh: cảng chuyên dùng và tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực (loại I). Gồm các khu bến chức năng:

Sơn Dương là khu bến chuyên dùng cho tàu 20 ÷ 30 vạn DWT, có bến tổng hợp cho tàu 3 ÷ 5 vạn DWT phục vụ liên hợp luyện kim, lọc hóa dầu và công nghiệp nặng khác.

Vũng Áng là khu bến tổng hợp cho tàu 3 ÷ 5 vạn DWT, có bến chuyên dùng phục vụ nhập than cho nhiệt điện và sản phẩm lỏng cho tổng kho xăng dầu.

+ Một số bến chuyên dùng, vệ tinh cho các cảng chính như bến chuyên dùng sản phẩm dầu; bến xi măng; bến than cho nhà máy nhiệt điện;

Danh mục chi tiết về quy mô, chức năng từng cảng trong nhóm cảng biển Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh (nhóm 2) được nêu cụ thể tại Phụ lục kèm theo Quyết định này và theo Tờ trình số 5213/TTr-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải.

- Nhóm cảng biển Trung Trung Bộ (nhóm 3).

Lượng hàng qua cảng dự kiến khoảng: 41 ÷ 46 triệu T/năm (2015); 81 ÷ 104 triệu T/năm (2020); 154 ÷ 205 triệu T/năm (2030).

+ Các cảng chính trong nhóm:

- Đà Nẵng: cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực (loại I), về lâu dài có thể phát triển để đảm nhận vai trò cảng cửa ngõ quốc tế ở khu vực miền Trung. Gồm các khu bến chức năng:

Tiên Sa, Sơn Trà là khu bến chính làm hàng tổng hợp cho tàu 3 ÷ 5 vạn DWT và tàu chở container 4.000 TEU; có bến cho tàu khách du lịch quốc tế đến 10 vạn GRT.

Liên Chiểu trước mắt là khu bến chuyên dùng cho tàu 1 ÷ 3 vạn DWT, giai đoạn sau từng bước phát triển để đảm nhận vai trò khu bến chính của cảng cửa ngõ quốc tế Đà Nẵng cho tàu 5 ÷ 8 vạn DWT, 4.000 ÷ 6.000 TEU.

- Dung Quất – Quảng Ngãi: cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực (loại I), bao gồm Dung Quất I (hiện có ở vịnh Dung Quất) và Dung Quất II (tiềm năng phát triển ở vịnh Mỹ Hàn). Gồm các khu bến chức năng:

Dung Quất I là khu bến chính, có bến tổng hợp, container cho tàu 1 ÷ 5 vạn DWT, bến chuyên dùng xuất sản phẩm của liên hợp lọc dầu cho tàu 1 ÷ 3 vạn DWT và chuyên dùng của cơ sở công nghiệp nặng cho tàu 2 ÷ 7 vạn DWT.

Dung Quất II là khu bến phát triển tiềm năng, chủ yếu là chuyên dùng cho tàu 10 ÷ 35 vạn DWT, có bến tổng hợp cho tàu 3 ÷ 5 vạn DWT.

+ Một số bến chuyên dùng, vệ tinh cho các cảng chính như bến chuyên cho tàu khách; bến xi măng; bến than cho nhà máy nhiệt điện.

Danh mục chi tiết về quy mô, chức năng từng cảng trong nhóm cảng biển Trung Trung Bộ từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi (nhóm 3) được nêu cụ thể tại Phụ lục kèm theo Quyết định này và theo Tờ trình số 5213/TTr-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải.

- Nhóm cảng biển Nam Trung Bộ (nhóm 4).

Lượng hàng qua cảng dự kiến khoảng: 63 ÷ 100 triệu T/năm (2015); 142 ÷ 202 triệu T/năm (2020); 271 ÷ 384 triệu T/năm (2030).

+ Các cảng chính trong nhóm:

. Quy Nhơn – Bình Định: cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực (loại I). Gồm các khu bến chức năng:

Quy Nhơn, Thị Nại là khu bến chính cho tàu 1 ÷ 3 vạn DWT làm hàng tổng hợp có bến chuyên dùng cho tàu 5 ÷ 7 nghìn DWT.

Nhơn Hội là khu bến phát triển trong giai đoạn sau, cho tàu 2 ÷ 5 vạn DWT chủ yếu làm hàng chuyên dùng, có bến tổng hợp phục vụ trực tiếp khu công nghiệp.

. Vân Phong – Khánh Hòa: cảng tổng hợp quốc gia, trung chuyển quốc tế (loại IA). Gồm các khu bến chức năng:

Đầm Môn là khu bến container cho tàu 9.000 ÷ 15.000 TEU và lớn hơn, đầu mối trung chuyển container xuất nhập khẩu trên các tuyến xuyên đại dương của Việt Nam và các nước lân cận trong khu vực.

Nam Vân Phong là khu bến trung chuyển dầu và sản phẩm dầu, kết hợp là bến chuyên dùng cho nhà máy lọc hóa dầu. Tiếp nhận tàu đến 40 vạn DWT.

Tây Nam Vân Phong (Ninh Thủy, Dốc Lết, Hòn Khói) là khu bến chuyên dùng nhiệt điện và công nghiệp khác cho tàu 5 ÷ 10 vạn DWT.

. Nha Trang, Ba Ngòi – Khánh Hòa: cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực (loại I). Gồm các khu bến chức năng:

Ba Ngòi là khu bến chính cho tàu 3 ÷ 5 vạn DWT làm hàng tổng hợp container, có bến chuyên dùng cho nhiệt điện.

Nha Trang từng bước chuyển đổi công năng thành bến khách đầu mối du lịch biển, tiếp nhận tàu du lịch quốc tế đến 10 vạn GRT.

+ Một số bến chuyên dùng, vệ tinh cho các cảng chính như bến chuyên dùng khoáng sản; bến than cho nhà máy nhiệt điện; bến cho các khu công nghiệp nặng như luyện kim; đặc biệt nghiên cứu phát triển cảng tại vùng Ninh Phước, Ninh Hải (Ninh Thuận) phục vụ cho nhà máy điện nguyên tử trong tương lai;

Danh mục chi tiết về quy mô, chức năng từng cảng trong nhóm cảng biển Nam Trung Bộ từ Bình Định đến Bình Thuận (nhóm 4) được nêu cụ thể tại Phụ lục kèm theo Quyết định này và theo tờ trình số 5213/TTr-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải.

- Nhóm cảng biển Đông Nam Bộ (nhóm 5).

Lượng hàng qua cảng dự kiến khoảng: 185 ÷ 200 triệu T/năm (2015); 265 ÷ 305 triệu T/năm (2020); 495 ÷ 650 triệu T/năm (2030).

+ Các cảng chính trong nhóm:

. Vũng Tàu – Bà Rịa – Vũng Tàu: cảng tổng hợp quốc gia, cửa ngõ quốc tế (loại IA). Gồm các khu bến chức năng chính:

Cái Mép, Sao Mai – Bến Đình là khu bến chính của cảng, chủ yếu làm hàng container xuất nhập khẩu trên tuyến biển xa cho tàu 8 ÷ 10 vạn DWT, 6.000 ÷ 8.000 TEU.

Phú Mỹ, Mỹ Xuân: chủ yếu làm hàng tổng hợp container cho tàu 5 ÷ 8 vạn DWT, 4.000 ÷ 6.000 TEU; có một số bến chuyên dùng phục vụ cơ sở công nghiệp, dịch vụ ven sông.

Long Sơn: chức năng chính là chuyên dùng của liên hợp lọc hóa dầu, có bến nhập dầu thô cho tàu 30 vạn DWT, bến tàu 3 ÷ 5 vạn DWT nhập nguyên liệu khác và xuất sản phẩm. Phần đường bờ phía Đông Nam dành để xây dựng bến làm hàng tổng hợp phục vụ chung cho phát triển lâu dài của khu vực.

Bến khách tại Sao Mai – Bến Đình là đầu mối tiếp nhận tàu khách du lịch quốc tế đến 10 vạn GRT cho toàn vùng.

. Thành phố Hồ Chí Minh: cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực (loại I), gồm các khu bến chức năng chính:

Hiệp Phước (trên sông Soài Rạp) là khu bến chính của cảng, chủ yếu làm hàng tổng hợp container cho tàu 5 vạn DWT và 4.000 TEU; có một số bến chuyên dùng cho tàu 2 ÷ 3 vạn DWT phục vụ trực tiếp cơ sở công nghiệp.

Cát Lái (trên sông Đồng Nai) là khu bến container chính của cảng trong giai đoạn trước mắt, cho tàu 2 ÷ 3 vạn DWT.

Các bến trên sông Sài Gòn, Nhà Bè: di dời chuyển đổi công năng theo Quyết định số 791/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2005; cải tạo nâng cấp (không mở rộng) các bến trên sông Nhà Bè cho tàu đến 3 vạn DWT. Xây dựng mới bến khách cho tàu 5 vạn GRT tại Phú Thuận (hạ lưu cầu Phú Mỹ); chuyển đổi một phần bến Khánh Hội làm bến khách nội địa và trung tâm dịch vụ hàng hải.

. Đồng Nai: cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực (loại I). Gồm các khu bến chức năng:

Phước An, Gò Dầu (trên sông Thị Vải) là khu bến chính của cảng, chủ yếu làm hàng tổng hợp, container cho tàu 6 vạn DWT (Phước An) và 3 vạn DWT (Gò Dầu), có một số bến chuyên dùng của cơ sở công nghiệp ven sông.

Phú Hữu, Nhơn Trạch (trên sông Đồng Nai, Nhà Bè, Lòng Tàu) là khu bến chuyên dùng, có một số bến tổng hợp cho tàu 1 ÷ 3 vạn DWT.

+ Một số bến chuyên dùng, vệ tinh cho các cảng chính như bến chuyên dùng cho tàu khách, tàu hàng 5 – 10.000 tấn tại Côn Đảo; các cảng tổng hợp vệ tinh nhỏ trên các nhánh sông Soài Rạp, Lòng Tàu, Đồng Nai …

Danh mục chi tiết về quy mô, chức năng từng cảng trong nhóm cảng biển Đông Nam Bộ (nhóm 5) bao gồm cả các cảng trên sông Soài Rạp thuộc Long An, Tiền Giang được nêu cụ thể tại Phụ lục kèm theo Quyết định này và theo tờ trình số 5213/TTr-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải.

- Nhóm cảng biển đồng bằng Sông Cửu Long (nhóm 6).

Lượng hàng qua cảng dự kiến khoảng: 54 ÷ 74 triệu T/năm (2015); 132 ÷ 156 triệu T/năm (2020); 206 ÷ 300 triệu T/năm (2030).

+ Các cảng chính trong nhóm:

. Cần Thơ – thành phố Cần Thơ: cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực (loại I). Gồm các khu bến chức năng:

Cái Cui là khu bến chính của cảng, chủ yếu làm hàng tổng hợp cho tàu 1 ÷ 2 vạn DWT, có bến chuyên dùng của cơ sở công nghiệp dịch vụ ven sông.

Hoàng Diệu, Bình Thủy: củng cố, nâng cấp không phát triển các bến tổng hợp hiện có; sắp xếp, cải tạo, di dời các bến chuyên dùng. Tiếp nhận tàu đến 1 vạn DWT.

Trà Nóc, Ô Môn: là khu bến chuyên dùng của các cơ sở công nghiệp – dịch vụ ven sông, có bến tổng hợp hỗ trợ khu bến Hoàng Diệu phục vụ chung cho khu công nghiệp. Tiếp nhận tàu 5 ÷ 10 nghìn DWT.

Tại Phú Quốc: là khu bến tại An Thới, Vịnh Đầm cho tàu 2 ÷ 3 nghìn DWT, khu bến tại Mũi Đất Đỏ cho tàu khách du lịch quốc tế 8 ÷ 10 vạn GRT.

+ Các cảng tổng hợp địa phương (loại II) trên sông Tiền; sông Hậu; sông Cái Lớn (Cà Mau) và ven biển Tây. Chức năng chung các cảng này là tổng hợp địa phương, có bến chuyên dùng của cơ sở công nghiệp dịch vụ ven sông là vệ tinh của khu bến tổng hợp. Quy mô, mức độ phát triển tùy thuộc nhu cầu thị trường và khả năng cải tạo nâng cấp luồng vào cảng.

+ Cảng chuyên dùng nhập than cho các nhà máy nhiệt điện: gồm đầu mối tiếp chuyển ngoài khơi cho tàu 10 ÷ 20 vạn DWT và bến tại nhà máy cho phương tiện nhỏ.

Phía Đông đồng bằng sông Cửu Long đầu mối tiếp nhận than tại vùng cửa sông Hậu (thuộc Trà Vinh hoặc Sóc Trăng); bến của nhà máy tại Duyên Hải – Trà Vinh, Long Phú – Sóc Trăng, Châu Thành – Hậu Giang; bến tập kết dự phòng tại Kim Sơn – Trà Vinh.

Phía Tây đồng bằng sông Cửu Long đầu mối tiếp chuyển than tại quần đảo Nam Du; bến của nhà máy tại Kiên Lương – Kiên Giang.

+ Cảng tiềm năng cho tàu biển lớn ngoài khơi cửa sông Hậu: tiếp tục nghiên cứu khả năng xây dựng cảng cho tàu biển lớn (vượt ngoài khả năng nâng cấp cải tạo luồng cửa sông) để làm hàng xuất nhập khẩu trực tiếp cho đồng bằng sông Cửu Long. Vị trí dự kiến ở ngoài khơi Sóc Trăng để thuận tiện cho việc xuất nhập khẩu hàng hóa của vùng bán đảo Cà Mau.

Danh mục chi tiết về quy mô, chức năng từng cảng trong nhóm cảng biển đồng bằng sông Cửu Long (nhóm 6) được nêu cụ thể tại Phụ lục kèm theo Quyết định này và theo tờ trình số 5213/TTr-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải.

d) Quy mô định hướng cải tạo nâng cấp luồng:

Các luồng chính cần tập trung cải tạo nâng cấp là:

- Luồng vào cảng Hải Phòng: đoạn vào khu bến Lạch Huyện cho tàu 8 vạn DWT, 6.000 TEU; khu bến sông Chanh – Yên Hưng cho tàu 3 ÷ 5 vạn DWT; khu bến Đình Vũ cho tàu 2 ÷ 3 vạn DWT; khu bến Sông Cấm cho tàu 1 vạn DWT.

- Luồng vào cảng Vũng Tàu và sông Thị Vải: đoạn vào khu bến Sao Mai – Bến Đình cho tàu 10 vạn DWT, 8.000 TEU; khu bến Cái Mép cho tàu 8 vạn DWT, 6.000 TEU; khu bến Phú Mỹ, Phước An, Mỹ Xuân cho tàu 6 vạn DWT, 4.000 TEU; khu bến Gò Dầu cho tàu 3 vạn DWT.

- Luồng vào cảng thành phố Hồ Chí Minh theo sông Soài Rạp cho tàu 5 vạn DWT, 4.000 TEU.

- Luồng vào cảng Cần Thơ và các cảng trên sông Hậu cho tàu 1 ÷ 2 vạn DWT (qua kênh Quan Chánh Bố), 3 ÷ 5 nghìn DWT (qua cửa Định An).

Các luồng khác thường xuyên nạo vét duy tu, từng bước cải tạo nâng cấp phù hợp với quy mô, công năng của cảng xác định trong quy hoạch.

đ) Các dự án ưu tiên đầu tư trong giai đoạn đến 2015:

- Đối với cảng tổng hợp: Giai đoạn khởi động cảng Trung chuyển quốc tế Vân Phong; khu bến Lạch Huyện cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng; khu bến Cái Mép, Phú Mỹ cảng cửa ngõ quốc tế Vũng Tàu; khu bến Hiệp Phước cảng thành phố Hồ Chí Minh; khu bến Cái Cui cảng Cần Thơ;

- Đối với cảng chuyên dùng: khu bến của liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn - Thanh Hóa, Long Sơn - Bà Rịa Vũng Tàu; liên hợp luyện kim Kê Gà – Bình Thuận; Cảng đầu mối tiếp nhận than phục vụ các trung tâm nhiệt điện tại Nghi Sơn – Thanh Hóa, Vũng Áng – Hà Tĩnh, Vĩnh Tân – Bình Thuận, Đông và Tây đồng bằng sông Cửu Long.

- Đối với luồng vào cảng: luồng Hải Phòng; Cái Mép – Thị Vải vào cảng Vũng Tàu, Đồng Nai; Soài Rạp vào cảng thành phố Hồ Chí Minh; luồng vào các cảng trên sông Hậu.

e) Nhu cầu vốn đầu tư phát triển cảng biển:

Tổng kinh phí đầu tư để phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020 ước tính khoảng 360 ÷ 440 nghìn tỷ đồng; trong đó:

- Cơ sở hạ tầng công cộng cảng biển khoảng 70 ÷ 100 nghìn tỷ đồng.

- Cơ sở kết cấu hạ tầng bến cảng biển khoảng 290 ÷ 340 nghìn tỷ đồng.

g) Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục cảng biển trong quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020.

3. Một số giải pháp, chính sách chủ yếu

- Huy động tối đa mọi nguồn lực trong nước và ngoài nước để phát triển cảng biển. Tăng cường xúc tiến đầu tư, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển cảng biển bằng các hình thức theo quy định của pháp luật; chú trọng áp dụng hình thức nhà nước – tư nhân (PPP) đối với các cảng, khu bến phát triển mới có quy mô lớn;

- Nguồn vốn ngân sách tập trung đầu tư cho các hạng mục cơ sở hạ tầng công cộng kết nối với cảng biển (đê ngăn sóng chắn cát, nạo vét và xây dựng công trình chỉnh trị ổn định luồng chạy tàu, trục giao thông nối với mạng quốc gia, …). Các hạng mục cơ sở hạ tầng bến cảng chủ yếu đầu tư bằng nguồn huy động hợp pháp của doanh nghiệp. Áp dụng cơ chế cho thuê cơ sở hạ tầng đối với các bến cảng đã được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách;

- Tiếp tục nghiên cứu cơ chế quản lý theo mô hình chính quyền cảng, thí điểm áp dụng ở một vài cảng có điều kiện để từng bước hoàn thiện cơ sở pháp lý tạo điều kiện thực hiện đồng bộ trên toàn quốc.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thông thoáng trong thu hút đầu tư phát triển và kinh doanh khai thác cảng biển phù hợp với quá trình hội nhập và thông lệ quốc tế;

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong quá trình thực hiện quy hoạch phát triển cảng biển, trong đó lưu ý phối hợp gắn kết đồng bộ với quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông (đường bộ, đường sắt, hàng không, đường thủy nội địa), quy hoạch xây dựng và quy hoạch chung phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vùng lãnh thổ có cảng;

- Dành quỹ đất thích hợp phía sau cảng để xây dựng trung tâm phân phối hàng hóa, dịch vụ logistic tại các cảng đầu mối khu vực, cửa ngõ quốc tế nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả khai thác đối với cảng cũng như mạng lưới giao thông khu vực.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Giao thông vận tải:

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan, tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, kết hợp chặt chẽ với quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Định kỳ tổ chức kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch;

- Trên cơ sở quy hoạch này, tổ chức lập và phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển các nhóm cảng biển đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; chỉ đạo hướng dẫn các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cảng biển thực hiện kế hoạch phát triển phù hợp với quy hoạch được duyệt; đồng thời đề xuất các giải pháp cần thiết để trình cấp có thẩm quyền quyết định nhằm thực hiện quy hoạch có hiệu quả;

- Sớm hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược trình duyệt theo quy định;

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung và từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới quản lý đầu tư và khai thác cơ sở hạ tầng cảng biển phù hợp với tình hình, xu hướng phát triển của Việt Nam.

- Chỉ đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng cơ chế quản lý khai thác, phát triển cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Giao thông vận tải thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu của quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với việc phát triển kinh tế - xã hội của ngành và địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Quyết định này thay thế Quyết định số 202/1999/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2010.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

THỦ TƯỚNG

 (Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

 

DANH MỤC

CẢNG BIỂN TRONG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CẢNG BIỂN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2190/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ)