BỘ GIAO THÔNG

VẬN TẢI

Số: 24/2007/QĐ-BGTVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  

                    Hà Nội, ngày 7  tháng 5  năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nam Định và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Nam Định

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải;

Trên cơ sở ý kiến của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định tại Công văn số 196/UBND-VP3 ngày 03 tháng 10 năm 2006;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.

1. Nay công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nam Định, bao gồm:

a) Vùng nước trước cầu cảng của các bến cảng Hải Thịnh, Thịnh Long.    

b) Vùng nước của luồng cảng biển, luồng nhánh cảng biển, vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch, khu neo đậu và khu tránh bão thuộc cảng biển quy định tại điểm a khoản này.

2. Vùng nước trước cầu cảng, bến cảng, khu neo đậu, khu chuyển tải, khu tránh bão khác được công bố theo quy định của pháp luật.

Điều 2.

Phạm vi vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nam Định tính theo mực nước thuỷ triều lớn nhất, được quy định như sau:    

1. Ranh giới về phía biển: được giới hạn bởi các đoạn thẳng nối các điểm có toạ độ sau đây:    

A1:           19059’45”N, 106011’23”E; 

A2:           19058’21”N, 106010’11”E;    

A3:           19055’33”N, 106013’11”E;

A4:           19055’33”N, 106013’23”E;         

A5:           19059’45”N, 106013’23”E;

A6:           19055’45”N, 106011’35”E.

2. Ranh giới về phía đất liền: được giới hạn từ điểm A1 và A2 chạy dọc theo chạy dọc theo hai bờ sông Ninh Cơ đến đường thẳng cắt ngang sông cách cầu cảng Hải Thịnh 800 mét về phía thượng lưu.  

Điều 3.

Vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch, khu neo đậu và khu tránh bão cho tàu thuyền vào cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nam Định được quy định cụ thể như sau:

1. Vùng đón trả hoa tiêu và vùng kiểm dịch: là vùng nước được giới hạn bởi đường tròn bán kính 0,4 hải lý, với tâm có vị trí tại toạ độ:

19058’42” N, 105057’33” E.  

2. Khu neo đậu và khu tránh bão: là vùng nước được giới hạn từ đường thẳng cắt ngang sông tại mép cầu cảng Hải Thịnh phía thượng lưu đến đường thẳng cắt ngang sông cách cầu cảng Hải Thịnh 800 mét về phía thượng lưu.

Điều 4.

Cảng vụ hàng hải Nam Định có trách nhiệm:

1. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo quy định của Bộ luật Hàng hải Việt Nam và pháp luật có liên quan đối với hoạt động hàng hải tại vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nam Định.

2. Căn cứ vào tình hình thực tế về thời tiết, sóng gió, mớn nước và trọng tải của tàu thuyền, chỉ định vị trí cụ thể cho tàu thuyền đón trả hoa tiêu, kiểm dịch, neo đậu, chuyển tải, tránh bão trong vùng nước quy định tại Điều 3 của Quyết định này, bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Điều 5.

Ngoài phạm vi vùng nước quy định tại Điều 2 và Điều 3 của Quyết định này, Cảng vụ hàng hải Nam Định còn có trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải trong vùng biển thuộc địa phận tỉnh Nam Định.

Điều 6.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và bãi bỏ Quyết định số 290/1999/QĐ-BGTVT ngày 03 tháng 02 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về vùng nước cảng Hải Thịnh và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ Hải Thịnh.

Điều 7.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường sông Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Nam Định, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Hồ Nghĩa Dũng