Nội dung Cảnh báo Tuần 1 tháng 02 năm 2017

Tin cảnh báo Tuần 1 tháng 02 năm 2017

TIN CẢNH BÁO

Thời gian: Tuần 1 - tháng 02 năm 2017

TT Lĩnh vực, sản phẩm Thành viên WTO

(Thị trường)

Thông báo bản gốc Thông báo bản dịch

(để tham khảo)

1 Linh kiện đầu máy xe lửa

KAZAKHSTAN

G/TBT/N/KAZ/13 G/TBT/N/KAZ/13
2 Cơ sở hạ tầng đường sắt

KAZAKHSTAN

G/TBT/N/KAZ/14 G/TBT/N/KAZ/14