Tin cảnh báo Tuần 2 tháng 10 năm 2020

TIN CẢNH BÁO

Thời gian: Tuần 2 - tháng 10 năm 2020

VP TBT-BGTVT

Các bài đã đăng:

TT

Lĩnh vực, sản phẩm

Thành viên WTO

(Thị trường)

Thông báo bản gốc

Thông báo bản dịch

(để tham khảo)

1

Xe thương mại và xe chở khách hạng nhẹ

BRAZIL

G/TBT/N/BRA/1084

G/TBT/BRA/1084