Tin cảnh báo Tuần 3 tháng 01 năm 2020

TIN CẢNH BÁO

Thời gian: Tuần 3 - tháng 01 năm 2020

VP TBT-BGTVT

TT

Lĩnh vực, sản phẩm

Thành viên WTO

(Thị trường)

Thông báo bản gốc

Thông báo bản dịch

(để tham khảo)

1

Hệ thống nhiên liệu khí tự nhiên

BRAZIL

G/TBT/N/BRA/959

G/TBT/N/BRA/959

2

An toàn đường sắt, Hệ thống phanh

HOA KỲ

G/TBT/N/USA/1568

G/TBT/N/USA/1568