Tin cảnh báo Tuần 1 tháng 6 năm 2020

TIN CẢNH BÁO

Thời gian: Tuần 1 - tháng 6 năm 2020VP TBT-BGTVT

Các bài đã đăng:

TT

Lĩnh vực, sản phẩm

Thành viên WTO

(Thị trường)

Thông báo bản gốc

Thông báo bản dịch

(để tham khảo)

1

 

HÀN QUỐC

G/TBT/N/KOR/898

G/TBT/N/KOR/898