Tin cảnh báo Tuần 4 tháng 7 năm 2020

TIN CẢNH BÁO

Thời gian: Tuần 4 - tháng 7 năm 2020

VP TBT-BGTVT

Các bài đã đăng:

TT

Lĩnh vực, sản phẩm

Thành viên WTO

(Thị trường)

Thông báo bản gốc

Thông báo bản dịch

(để tham khảo)

1

Hệ thống ghi dữ liệu hành trình phương tiện xe cơ giới

TRUNG QUỐC

G/TBT/N/CHN/1451

G/TBT/CHN/1451

2

Dây đai an toàn và mấu giữ đai an toàn

CHILE

G/TBT/N/CHN/527

G/TBT/CHL/527