Tin cảnh báo Tuần 1 tháng 8 năm 2020

TIN CẢNH BÁO

Thời gian: Tuần 1 tháng 8 năm 2020

VP TBT-BGTVT

Các bài đã đăng:

TT

Lĩnh vực, sản phẩm

Thành viên WTO

(Thị trường)

Thông báo bản gốc

Thông báo bản dịch

(để tham khảo)

1

Cải tiến lắp đặt hệ thống khí tự nhiên trên phương tiện xe cơ giới

BRAZIL

G/TBT/N/BRA/1053

G/TBT/N/BRA/1053