Tin cảnh báo Tuần 4 tháng 8 năm 2020

TIN CẢNH BÁO

Thời gian: Tuần 4 - tháng 8 năm 2020

VP TBT-BGTVT

Các bài đã đăng:

TT

Lĩnh vực, sản phẩm

Thành viên WTO

(Thị trường)

Thông báo bản gốc

Thông báo bản dịch

(để tham khảo)

1

Khí dầu mỏ và các hydrocacbon ở thể khí khác

BRAZIL

G/TBT/N/BRA/1063

G/TBT/BRA/1063

2

Xe Mô tô

CHILE

G/TBT/N/CHL/467/Rev.1

G/TBT/N/CHL/467/Rev.1