Nội dung Cảnh báo Tuần 3 tháng 02 năm 2017

Tin cảnh báo Tuần 3 tháng 02 năm 2017

TIN CẢNH BÁO

Thời gian: Tuần 3- tháng 02 năm 2017

TT Lĩnh vực, sản phẩm Thành viên WTO

(Thị trường)

Thông báo bản gốc Thông báo bản dịch

(để tham khảo)

1 Phương tiện xe cơ giới đường bộ - Sửa đổi TRUNG QUỐC G/TBT/N/CHN/262/Rev.1 G/TBT/N/CHN/262/Rev.1
2 Tàu Biển TRUNG QUỐC G/TBT/N/CHN/1197 G/TBT/N/CHN/1197
3 Xe máy NHẬT BẢN G/TBT/N/JPN/547 G/TBT/N/ JPN/547
4 Phương tiện xe cơ giới đường bộ - Phụ lục HOA KỲ G/TBT/N/USA/777/Add.3 G/TBT/N/USA/777/Add.3