Nội dung Cảnh báo Tuần 1 tháng 3 năm 2017

TIN CẢNH BÁO

Thời gian: Tuần 1 - tháng 3 năm 2017

TT Lĩnh vực, sản phẩm Thành viên WTO

(Thị trường)

Thông báo bản gốc Thông báo bản dịch

(để tham khảo)

1 Khí thải - Phụ lục

MEXICO

G/TBT/N/MEX/279/Add.1 G/TBT/N/ MEX/279/Add.1
2 Xe ô tô 3 bánh - Phụ lục

ECUADO

G/TBT/N/ECU/54/Add.6 G/TBT/N/ ECU/54/Add.6