Nội dung Cảnh báo Tuần 1,2 tháng 5 năm 2017

TIN CẢNH BÁO

Thời gian: Tuần 1,2 - tháng 5 năm 2017

TT Lĩnh vực, sản phẩm Thành viên WTO

(Thị trường)

Thông báo bản gốc Thông báo bản dịch

(để tham khảo)

1 Phương tiện xe cơ giới

VƯƠNG QUỐC Ả-RẬP XÊ-ÚT

G/TBT/N/SAU/982 G/TBT/N/SAU/982
2 Phương tiện xe cơ giới

OMAN

G/TBT/N/OMN/303 G/TBT/N/OMN/303