Nội dung Cảnh báo Tuần 1 tháng 6 năm 2017

TIN CẢNH BÁO

Thời gian: Tuần 1 - tháng 6 năm 2017

TT Lĩnh vực, sản phẩm Thành viên WTO

(Thị trường)

Thông báo bản gốc Thông báo bản dịch

(để tham khảo)

1 Phương tiện xe cơ giới

CHI LÊ

G/TBT/N/CHL/405 G/TBT/N/CHL/405