Nội dung Cảnh báo Tuần 4 tháng 02 năm 2018

TIN CẢNH BÁO

Thời gian: Tuần 4 - tháng 02 năm 2018

TT Lĩnh vực, sản phẩm Thành viên WTO

(Thị trường)

Thông báo bản gốc Thông báo bản dịch

(để tham khảo)

1 Phụ tùng và linh kiện dành cho xe máy/xe gắn máy

BRAZIL

G/TBT/N/BRA/729 G/TBT/N/BRA/729
2 Giới hạn tốc độ tối đa dành cho phương tiện xe cơ giới đường bộ

KENYA

G/TBT/N/KEN/644 G/TBT/N/KEN/644
3 Giới hạn tốc độ tối đa dành cho phương tiện xe cơ giới đường bộ

KENYA

G/TBT/N/KEN/645 G/TBT/N/KEN/645