Nội dung Cảnh báo Tuần 1 tháng 3 năm 2018

TIN CẢNH BÁO

Thời gian: Tuần 1 - tháng 3 năm 2018

TT Lĩnh vực, sản phẩm Thành viên WTO

(Thị trường)

Thông báo bản gốc Thông báo bản dịch

(để tham khảo)

1 Thiết bị khóa liên động

HOA KỲ

G/TBT/N/USA/1345 G/TBT/N/USA/1345
2 Xe Hybrid và xe điện (Sửa đổi)

HOA KỲ

G/TBT/N/USA/777/Rev.1 G/TBT/N/USA/777/Rev.1
3 Phương tiện xe cơ giới đường bộ

CỘNG ĐỒNG CHÂU ÂU

G/TBT/N/EU/553 G/TBT/N/EU/553