Nội dung Cảnh báo Tuần 2,3 tháng 3 năm 2018

TIN CẢNH BÁO

Thời gian: Tuần 2,3 - tháng 3 năm 2018

TT Lĩnh vực, sản phẩm Thành viên WTO

(Thị trường)

Thông báo bản gốc Thông báo bản dịch

(để tham khảo)

1 Giao thông vận tải

KENYA

G/TBT/N/KEN/655 G/TBT/N/KEN/655
2 Xe buýt

UGANDA

G/TBT/N/UGA/816 G/TBT/N/UGA/816
2 Lốp Bơm hơi (Sửa đổi)

ECUADOR

G/TBT/N/ECU/9/Rev.1 G/TBT/N/ECU/9/Rev.1