Nội dung Cảnh báo Tuần 1 tháng 3 năm 2018

TIN CẢNH BÁO

Thời gian: Tuần 4 - tháng 4 năm 2018

TT Lĩnh vực, sản phẩm Thành viên WTO

(Thị trường)

Thông báo bản gốc Thông báo bản dịch

(để tham khảo)

1 Biển đăng ký phản chiếu retro dành cho xe cơ giới và rơ moóc

TANZANIA

G/TBT/N/TZA/156 G/TBT/N/TZA/156