Nội dung Cảnh báo Tuần 1 tháng 5 năm 2018

TIN CẢNH BÁO

Thời gian: Tuần 1 - tháng 5 năm 2018

TT Lĩnh vực, sản phẩm Thành viên WTO

(Thị trường)

Thông báo bản gốc Thông báo bản dịch

(để tham khảo)

1 Phương tiện xe cơ giới

TAJIKISTAN

G/TBT/N/TJK/6 G/TBT/N/TJK/6
2 Phương tiện xe cơ giới

HÀN QUỐC

G/TBT/N/KOR/762 G/TBT/N/KOR/762