Nội dung Cảnh báo Tuần 2 tháng 5 năm 2018

TIN CẢNH BÁO

Thời gian: Tuần 2 - tháng 5 năm 2018

TT Lĩnh vực, sản phẩm Thành viên WTO

(Thị trường)

Thông báo bản gốc Thông báo bản dịch

(để tham khảo)

1 Máy bay cánh cố định

MEXICO

G/TBT/N/MEX/408 G/TBT/N/MEX408
2 Phương tiện xe cơ giới đường bộ

TRUNG QUỐC

G/TBT/N/CHN/1270 G/TBT/N/CHN/1270
3 Xe máy

THÁI LAN

G/TBT/N/THA/512 G/TBT/N/THA/512