Nội dung Cảnh báo Tuần 4 tháng 5 năm 2018

TIN CẢNH BÁO

Thời gian: Tuần 4 - tháng 5 năm 2018

TT Lĩnh vực, sản phẩm Thành viên WTO

(Thị trường)

Thông báo bản gốc Thông báo bản dịch

(để tham khảo)

1 Vận tải đường sắt hạng nhẹ

LIÊN BANG NGA

G/TBT/N/RUS/87 G/TBT/N/RUS/87
2 Máy bay dân sự không người lái

PHÁP

G/TBT/N/FRA/186 G/TBT/N/FRA/186
3 Máy bay dân sự không người lái

PHÁP

G/TBT/N/FRA/187 G/TBT/N/FRA/187