CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HÀNG HẢI; GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT; HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG

28.11.2021

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HÀNG HẢI; GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT; HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG

Ngày 28/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 123/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định: Nghị định số 142/2017/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Trong đó, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt được sửa đổi, bổ sung rất nhiều nội dung. Cụ thể:

 1. Sửa đổi điểm h khoản 2 Điều 2.
 2. Bổ sung Điều 4a.
 3. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản củaĐiều 5.
 4. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 6.
 5. Sửa đổi điểm g khoản 4 Điều 7.
 6. Bổ sung điểm đ, điểm e vào sau điểm d khoản 4 Điều 8.
 7. Sửa đổi khoản 6 Điều 11.
 8. Bổ sung khoản 4a vào sau khoản 4 Điều 15.
 9. Sửa đổi Điều 16.
 10. Bổ sung điểm d vào sau điểm c khoản 2 Điều 17.
 11. Sửa đổi Điều 21.
 12. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 23.
 13. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 24.
 14. Sửa đổi Điều 25.
 15. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 28.
 16. Sửa đổi Điều 29.
 17. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản củaĐiều 30.
 18. Sửa đổi Điều 33.
 19. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoảnĐiều 34.
 20. Sửa đổi Điều 35.
 21. Bổ sung điểm d vào sau điểm c khoản 2 Điều 37.
 22. Bổ sung điểm c vào sau điểm b khoản 1 Điều 38.
 23. Sửa đổi đoạn mở đầu và điểm a khoản 3 của Điều 44.
 24. Sửa đổi tên điều và một số điểm, khoản của Điều 66.
 25. Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 67.
 26. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 74.
 27. Sửa đổi Điều 75.
 28. Sửa đổi Điều 76.
 29. Sửa đổi Điều 77.
 30. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 80.
 31. Sửa đổi khoản 2 Điều 81.
 32. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 82.
 33. Bổ sung một số từ, cụm từ tại một số điều, khoản, điểm.
 34. Thay một số từ, cụm từ tại một số điều, khoản, điểm.
 35. Bỏ một số từ, cụm từ tại một số điều, khoản, điểm.

Nghị định số 123/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022./.

* Đính kèm file Nghị định số 123/2021/NĐ-CP.    123_2021_ND-CP_477975.doc

theo lagi.binhthuan.gov.vn

CÁC THÔNG TIN KHÁC