Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Cục Hàng hải Việt Nam

10.04.2021

QUYẾT ĐỊNH: Ban hành và áp dụng tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Cục Hàng hải Việt Nam

2252.CHHVN-QÐ001.signed 

Hồng Ngọc

CÁC THÔNG TIN KHÁC