14.11.2022

Chức năng nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ của VP TBT Cục HHVN

Chức năng

-Thực hiện nghĩa vụ  của Việt Nam về TBT đối với các nước thành viên WTO trong lĩnh vực hàng hải.

– Hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước các vấn đề có liên quan đến TBT  trong lĩnh vực hàng hải.

– Chủ trì hoặc tham gia rà soát, xây dựng các văn bản pháp qui kĩ thuật, soát xét, chuyển đổi tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn Việt Nam thành qui chuẩn kĩ thuật hoặc tiêu chuẩn ngành thành tiêu chuẩn Việt Nam.

Nhiệm vụ

– Nhiệm vụ thông báo

+ Thực hiện nhiệm vụ thông báo cho văn phòng TBT Bộ Giao thông vận tải trong lĩnh vực hàng hải theo qui định.

+ Thông báo cho các cơ quan soạn thảo văn bản pháp qui kĩ thuật thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải những yêu cầu liên quan đến TBT và những yêu cầu của các bên liên quan.

 Nhiệm vụ hỏi đáp

+ Nhận và trả lời các câu hỏi, thông tin liên quan đến TBT từ Văn phòng TBT Việt Nam, Văn phòng TBT Bộ Giao thông vận tải và từ các tổ chức, cá nhân liên quan trong và ngoài nước.

+ Gửi về Văn phòng TBT Bộ Giao thông vận tải và các Tổ thông báo và Điểm hỏi đáp của các Cục chuyên ngành các câu hỏi hoặc đề nghị cung cấp tài liệu về TBT có liên quan.

+ Tiếp nhận các thông báo của các nước thành viên WTO do Văn phòng TBT Bộ Giao thông vận tải gửi đến để gửi các bên liên quan trong vòng 24 giờ ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo.

– Nhiệm vụ rà soát, sửa đổi, xây dựng các qui chuẩn kĩ thuật; soát xét,  chuyển đổi tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn Việt Nam thành qui chuẩn kĩ thuật hoặc tiêu chuẩn ngành thành tiêu chuẩn Việt Nam.

– Các nhiệm vụ khác

+ Nghiên cứu để đảm bảo hoạt động về TBT trong lĩnh vực giao thông vận tải nói chung và hàng hải nói riêng có hiệu quả.

+ Tham gia hoạt động quốc tế về TBT.

+ Đề xuất phương án xử lý các ý kiến đóng góp của các nước thành viên  WTO về TBT trong lĩnh vực hàng hải.

+ Phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn, đào tạo về TBT trong lĩnh vực hàng hải.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác.

Tuấn Anh

VĂN PHÒNG TBT CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM 2022

Địa chỉ: số 8 Phạm Hùng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (04) 37683193

Email: hadt@vinamarine.gov.vn

icon Liên hệ