Quyet dinh so 148/2008/QD-TTG ngay 20/11/2008 cua Thu tuong Chinh phu ve che do phu cap dac thu doi voi cong chuc, vien chuc, cong nhan, nhan vien tren tau tim kiem cuu nan

14.07.2010

Quyet dinh so 148/2008/QD-TTG ngay 20/11/2008 cua Thu tuong Chinh phu ve che do phu cap dac thu doi voi cong chuc, vien chuc, cong nhan, nhan vien tren tau tim kiem cuu nan

 CHÍNH PHỦ

 

Số: 148/2008/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hanh phúc

 

Hà Nội, ngày 20  tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về chế độ phụ cấp đặc thù đi biển đối với công chức, viên chức,

 công nhân, nhân viên trên tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong công ty nhà nước;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù đi biển đối với công chức, viên chức, công nhân, nhân viên trên tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải trong thời gian trực tiếp tham gia diễn tập, huấn luyện, tìm kiếm cứu nạn trên biển với mức 150.000 đồng/người/ngày thực tế đi biển.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù đi biển quy định tại Điều 1 Quyết định này được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Giao thông vận tải theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam chi trả trực tiếp cho công chức, viên chức, công nhân, nhân viên trên tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải trong thời gian trực tiếp tham gia diễn tập, huấn luyện, tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bãi bỏ Quyết định số 70/2006/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp đặc thù đi biển đối với công chức, viên chức, công nhân, nhân viên trên tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành và kiểm tra thực hiện Quyết định này.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

( Đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng

 

VP TBT

CÁC THÔNG TIN KHÁC

VĂN PHÒNG TBT CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM 2022

Địa chỉ: số 8 Phạm Hùng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (04) 37683193

Email: hadt@vinamarine.gov.vn

icon Liên hệ