Quyet dinh so 179/2006/QD-TTg ngay 7/8/2006 cua Thu tuong Chinh phu ve Che do phu cap uu dai theo nghe doi voi luc luong tim kiem cuu nan  

14.11.2019

Quyet dinh so 179/2006/QD-TTg ngay 7/8/2006 cua Thu tuong Chinh phu ve Che do phu cap uu dai theo nghe doi voi luc luong tim kiem cuu nan

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Số: 179/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 7  tháng 8 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề

đối với lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của  Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của  Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quyết định này quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức và lao động làm việc trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn hàng hải.

Điều 2. Mức phụ cấp và cách tính

1. Mức phụ cấp ưu đãi được quy định như sau:

a) Mức phụ cấp ưu đãi 50% áp dụng đối với viên chức và lao động làm việc trên các phương tiện tìm kiếm cứu nạn hàng hải chuyên dụng đã được xếp lương theo bảng lương thuyền viên và công nhân viên tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải (bảng lương B5, nhóm III) ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ;

b) Mức phụ cấp ưu đãi 15% áp dụng đối với công chức, viên chức làm công tác chỉ huy phối hợp nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn, trực ban thông tin liên lạc, quản lý kỹ thuật và theo dõi hướng dẫn huấn luyện nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn hàng hải.

2. Mức phụ cấp ưu đãi được tính trên mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Điều 3. Nguồn kinh phí

Nguồn kinh phí chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với lực lượng tìm kiếm cứu nạn quy định tại Quyết định này được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Giao thông vận tải theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam chi trả trực tiếp cho công chức, viên chức và lao động làm việc trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn hàng hải theo quy định hiện hành.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Hướng dẫn và trách nhiệm thi hành

1. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn  Sinh Hùng

 

 VP TBT

CÁC THÔNG TIN KHÁC

VĂN PHÒNG TBT CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM 2022

Địa chỉ: số 8 Phạm Hùng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (04) 37683193

Email: hadt@vinamarine.gov.vn

icon Liên hệ