tin cảnh báo – Dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép không gỉ

15.01.2022

Dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép không gỉ

Ngày 18/11/2021 Việt Nam đã thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép không gỉ. “Quy chuẩn kỹ thuật này quy định mức giới hạn của hàm lượng theo khối lượng các nguyên tố hóa học và các yêu cầu quản lý chất lượng đối với thép không gỉ sản xuất trong nước, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường.

Danh mục thép không gỉ và mã HS tương ứng nêu tại Phụ lục kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 20:2019/BKHCN và Sửa đổi 1:2021 QCVN 20:2019/BKHCN. Các điều sau được sửa đổi: Điều 1.3.2, 1.3.3, 2.1, 2.3, Điều 3, Điều 4, Điều 5.2, 5.3.4, 5.4, 5.5 và 5.6.

Thông tin chi tiết của dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/VNM/21_7211_00_x.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/211

Nguồn: www.tbt.gov.vn

CÁC THÔNG TIN KHÁC