tin cảnh báo – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra đối với đầu máy điêzen khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu

15.02.2022

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra đối với đầu máy điêzen khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu

Ngày 24/11/2021 Việt Nam đã thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra đối với đầu máy điêzen khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu.

Quy chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với đầu máy Điêzen sản xuất, lắp ráp mới và nhập khẩu để sử dụng trên mạng đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có kết nối ray và không kết nối ray với đường sắt quốc gia có đi qua khu dân cư, giao cắt với đường bộ. Quy chuẩn này được áp dụng đối với phương tiện chuyên dùng sản xuất, lắp ráp mới và nhập khẩu di chuyển trên đường sắt có cấu tạo, tính năng tương tự đầu máy.

Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến các hoạt động thiết kế, sản xuất lắp ráp, nhập khẩu đầu máy, phương tiện chuyên dùng di chuyển trên đường sắt. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 01/4/2022. Hạn cuối cùng để  các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 23/1/2022.

Thông tin chi tiết của dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/VNM/21_7322_00_x.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/213

 

Nguồn: www.tbt.gov.vn

CÁC THÔNG TIN KHÁC