tin cảnh báo – Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra toa xe khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu

15.01.2022

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra toa xe khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu

Ngày 24/11/2021 Việt Nam đã thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra toa xe khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu.

Quy chuẩn này quy định về yêu cầu chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong kiểm tra toa xe sản xuất, lắp ráp mới và nhập khẩu có mã HS quy định tại Phụ lục I kèm theo Quy chuẩn này để khai thác trên mạng đường sắt sau đây:

– Đường sắt quốc gia;

– Đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia;

– Đường sắt chuyên dùng không nối ray với đường sắt quốc gia có đi qua khu dân cư, giao cắt với đường bộ.

– Đường sắt đô thị (toa xe nhập khẩu mới).

Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến các hoạt động quản lý, kiểm tra, thử nghiệm, thiết kế, sản xuất, lắp ráp mới, nhập khẩu toa xe.

Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 01/4/2022. Hạn cuối cùng để  các nước Thành viên tham  gia đóng góp ý kiến  vào 23/1/2022.

Thông tin chi tiết của dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/VNM/21_7320_00_x.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/212

Nguồn: www.tbt.gov.vn

CÁC THÔNG TIN KHÁC